2014.05.14

Komentarai internete. Kaip gintis nuo žeminančios informacijos?

Šiuolaikinėje žinių visuomenėje pastebimas didžiulis garbę ir orumą žeminančios informacijos sklaidos srautas internete. Interneto masinis naudojimasis ir tikimybė, jog jau kartą paviešinta informacija liks vieša ir cirkuliuos ilgą laiko tarpą, reikalauja apdairumo.

Teisinis reglamentavimas ir nauja teismų praktika sudaro visas sąlygas asmenims, apie kuriuos yra paskleista tikrovės neatitinkanti informacija internete, imtis civilinių teisinių priemonių dėl šios informacijos pašalinimo ir prisiteisti patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Kad teisių įgyvendinimas būtų efektyvus būtina žinoti šių ginčų specifiką, svarbiausius aspektus.

Visų pirma, svarbu paminėti, kokią informaciją galėtume vertinti kaip žeminančią garbę ir orumą. Tai tokios tikrovės neatitinkančios žinios, kurios įstatymų, moralės, paprotinių normų laikymosi požiūriu pažeidžia asmens garbę, orumą, gerą vardą visuomenėje. Tai klaidinga ir diskredituojanti asmenį informacija, kurioje teigiama apie asmens padarytą teisės, moralės ar paprotinių normų pažeidimą, negarbingą poelgį, netinkamą elgesį buityje, šeimoje, viešajame gyvenime, nesąžiningą visuomeninę, gamybinę – ūkinę, komercinę veiklą ir tokiu būdu menkina konkretaus asmens gerą vardą kitų žmonių akyse. Žeminančios žinios yra tokios, kurios asmeniui priskiria bruožus arba poelgius, neatitinkančius reikalavimų, keliamų jam kaip tam tikram visuomenės nariui ar visuomenės junginiui.

Pavyzdžiui dažnai po interneto portalo paskelbto straipsnio komentaruose vartojamos formuluotės „aferistas“, „vagis“, „išnaudotojas“, „apgavikas“, „kažkoks kvailys“, „ribota asmenybė“, „sukčius“, „menkysta“, „nevisprotis“ ir pan., nors ir yra vertinamojo pobūdžio teiginiai, tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kokia forma ji išsakoma (nepadoria, neetiška, žeminama) ir tai, ar tokiu komentaru suteikiama naudinga informacija bendrojo intereso klausimu, ar pasisakyme tėra išreikštas pyktis, nepasitenkinimas, ar pateikiamos šį pyktį paaiškinančios priežastys. Jei komentarų tikslas išreikšti pyktį, įžeisti asmenį, tokie komentarai laikytini žeminančiais garbę ir orumą, todėl, nukentėjęs asmuo turi visas teisines galimybes apginti savo pažeistas teises.

Saviraiškos laisvė nėra absoliuti, ja besinaudojantys asmenys (tiek žurnalistai, tiek kiti asmenys) privalo elgtis sąžiningai ,,informacijos adresato“ atžvilgiu, siekti pateikti tikslią ir patikimą informaciją, laikytis etikos normų.

Jei Jūs manote, kad Jūsų atžvilgiu buvo pasielgta nesąžiningai, nes interneto portale po tam tikro straipsnio paviešintuose komentaruose yra paskleista tikrovės neatitinkanti ir žeminanti informacija, turite teisę ginti savo garbę ir orumą. Kaip gintis? Kad ginčas būtų išspręstas taikiai ir operatyviai, prieš tai advokatų profesinė bendrija TAILORS rekomenduoja kreiptis tiesiogiai į informacinės visuomenės paslaugos teikėją su reikalavimu pašalinti informaciją iš interneto. Portalas privalo imtis veiksmų, kad pašalintų neskelbtiną informaciją iš interneto tinklalapio.

Dideliam portalui, publikuojant straipsnį apie jautrius visuomenei klausimus ir turint mintyje bendrą komentarų jame pobūdį, egzistuoja didesnė nei vidutinė rizika, jog diskusijos internete galėtų peržengti priimtinos kritikos ribas ir pasiekti nepagrįsto įžeidimo, neapykantos lygį. Jei pats interneto portalas leidžia neregistruotų naudotojų komentarus, nes yra suinteresuotas skaitytojų ir komentarų gausumu ir nuo to priklauso jo pajamos iš reklamos, taip pat turi esminę komentarų kontrolę, laikytina, kad tokiais savo veiksmais prisiima tam tikrą atsakomybę už šiuos komentarus.

Svarbu paminėti, jog dėl informacijos pašalinimo nėra privaloma kreiptis į tikrąjį informacijos šaltinį (komentaro autorių). Atsakingas asmuo yra visuomenės paslaugų teikėjas (interneto portalas), kuriam ir turėtų būti reiškiamas reikalavimas pašalinti internete paskelbtus asmenį žeminančius komentarus.

Asmenys, apie kuriuos buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, turi teisę prisiteisti patirtą turtinę ir neturtinę žalą, tai yra, taikyti civilinę atsakomybę.

Portalas, gavęs faktinių žinių arba sužinojęs apie neteisėtą veiklą, privalo nedelsdamas imtis priemonių panaikinti tą informaciją arba atimti galimybę ja naudotis. Taigi portalas atsako už neteisėtos informacijos nepašalinimą tuo atveju, jeigu jis nepašalina jos, sužinojęs apie informacijos neteisėtumą.

Asmuo apie informaciją, kurią draudžiama skelbti gali pirmiausia informuoti interneto portalo valdytojus rašytiniu pranešimu. Šiame pranešime turi būti nurodyti besikreipiančio asmens duomenys, taip pat konkreti informacija, kuri yra, kaip manoma, neteisėta, pateikiami argumentai, kodėl manoma, kad informaciją draudžiama skelbti, bei patvirtinama, kad pranešime nurodyta informacija yra teisinga.

Interneto portalas, gavęs pranešimą, per tris darbo dienas turi nustatyti, ar jis saugo nurodytą informaciją ir ar pranešimas atitinka minėtus formos ir turinio reikalavimus, keliamus nukentėjusio asmens pranešimui. Portalas gavęs pranešimą per vieną darbo dieną turi parengti prašymą asmeniui, kuris paviešino komentarus internete, ištirti pranešime nurodytos informacijos pagrįstumą.

Jeigu komentaro autorius nesutinka su tuo, kad informacija yra neteisėta, jis per tris darbo dienas turi pateikti interneto portalui atsakymą, kuriame turi būti nurodyti komentaro autoriaus duomenys bei argumentai, kodėl informacija yra teisėta, taip pat patvirtinimas, kad atsakyme nurodyta informacija yra teisinga. Jeigu portalas per tris darbo dienas negauna komentaro autoriaus atsakymo, portalas privalo panaikinti galimybę pasiekti pranešime nurodytą neteisėtą informaciją.

Jei nepavyksta apginti savo teisių aukščiau minėtu būdu, visada išlieka galimybė savo pažeistą neturtinę teisę ginti teisme. Tokiu atveju, atsakovu reikėtų traukti internetinių tinklapių valdytoją. Tinkamas atsakovas byloje dėl neteisėtos informacijos pašalinimo yra informacinės visuomenės paslaugų, kuriomis naudojantis paskleista neteisėta informacija, teikėjas.

Taigi, manytina, kad informacijos saugotojas, atsisakantis šalinti prašomą informaciją, šį atsisakymą turėtų pagrįsti, nes tai susiję su pareiga būti rūpestingam ir turėti tam tikrą „rūpestingumo“ lygį.

Advokatų profesinė bendrija TAILORS primena, jog jei apie jus interneto komentaruose yra paskleista žeminanti garbę ir orumą informacija, Jūs turite visas civilines teisines galimybes ginti savo teises ir visiškai nebūtina identifikuoti tikrąjį paskleistos informacijos autorių.