2013.10.16

2014 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

2014 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas.

Kadangi numatoma nemažai pakeitimų, siūlytina perkančiosioms organizacijoms iki naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo peržiūrėti šiuo metu taikomas supaprastintų pirkimų taisykles ir padaryti atitinkamus jų pakeitimus.

Viešųjų pirkimų proceso dalyviams būtina žinoti, kad:

  • Mažos vertės pirkimais, kai perkamos prekės ar paslaugos, laikomi pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 200 tūkst. Lt, t.y. naujuoju įstatymu pakeista pirkimų vertė iš 100 tūkst. Lt į 200 tūkst. Lt.;
  • Nuo šiol įstatymo 6 str. 1 d. aiškiai įtvirtinama, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija;
  • Įstatyme aptarta, kad tais atvejais, kai kreipiamasi į Viešųjų pirkimų tarnybą duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, Viešųjų pirkimų tarnyba turi pareigą per 5 dienas prašyti papildomų dokumentų, jei jie yra reikalingi sprendimui priimti, ir privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos priimti sprendimą. Priešingu atveju, t.y. per nurodytą terminą Viešųjų pirkimų tarnybai neatsakius, laikoma, kad sutikimas yra gautas;
  • Nuo šiol įstatymo 13 straipsnyje bus išaiškinta, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustatyto sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, tiekėjo įmonė pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ir įstaigas;
  • Patikslinta įstatymo 24 str. 5 dalis, numatanti pareigą tiekėjams įvardinti pirkimui pasitelkiamus subrangovus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas;
  • Atsisakyta įstatymo 24 str. 2 d. 5 dalies, t.y. tiekėjo sąžiningumo deklaracijos, kuria būdavo deklaruojama, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų ir pan.;
  • Į įstatymą įtraukta nauja 28 str. 10 dalis, numatanti, kad jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Taip pat patikslintas ir įstatymo 39 straipsnis, numatant papildomą pasiūlymo atmetimo pagrindą, susijusį su naujuoju 28 straipsniu;
  • Iš esmės patikslintas įstatymo 90 straipsnis, numatantis pasiūlymų vertinimą supaprastintuose pirkimuose, detalizuota, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis.

Šiuos ir kitus įstatymo pakeitimus galima rasti paspaudus šią nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458234.