2015.06.30

D. Lileikienė. “Dėmesio: naujosios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos ypatumai”

Advokatė Daiva Lileikienė atkreipia dėmesį į kai kuriuos naujosios VPĮ redakcijos niuansus.

2015 m. birželio 9 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 82, 10, 211, 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymą. Įstatymas įsigaliojo 2015 m. birželio 17 d. 


Naujojo įstatymo praktinis taikymas parodė kelis svarbius jo ypatumus. 

I. Kol kas negalima tikrinti, ar tiekėjai yra susimokėję mokesčius

Vienas iš įstatymo pakeitimų – draudimas tiekėjui turėti mokestinių nepriemokų, kurių suma lygi ar viršija 50 eurų. Šis tiekėjų pasiūlymo atmetimo pagrindas privalės būti kiekvienos perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nuo 2016 m. sausio 1 d. 

Ankstesnėje įstatymo redakcijoje buvo numatyta perkančiajai organizacijai diskrecijos teisė nustatyti pirkimo dokumentuose sąlygą, kad tiekėjo paraiška ar pasiūlymas atmetami, jei tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tačiau LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu ši teisė jau yra panaikinta ir pakeitimas įsigaliojo 2015 m. birželio 17 d. 

Tai reiškia, kad šiuo metu perkančiosios organizacijos neturi teisės tikrinti tiekėjo mokestinių įsipareigojimų vykdymo ir pirkimo sąlygose numatyti kad tiekėjo paraiška ar pasiūlymas atmetami, jei tiekėjas nėra įvykdęs šių įsipareigojimų, kadangi ši teisė nuo 2015 m. birželio 17 d. yra panaikinta, o naujasis pagrindas (kuris yra siejamas su konkrečia 50 eurų leistinų įsiskolinimų suma) įsigalios tik 2016 m. sausio 1 d.

Taigi galima teigti, kad:

 iki 2015 m. birželio 17 d. perkančiosios organizacijos turėjo teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei nustatė, kad tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

– nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. sausio 1 d. – perkančioji organizacija neturi teisės tikrinti tiekėjo mokestinių įsipareigojimų vykdymo ir esant mokestinėms nepriemokoms atmesti tiekėjo pasiūlymo;

– nuo 2016 m. sausio 1 d. – perkančiosios organizacijos privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir toks įsipareigojimas lygus ar yra didesnis nei 50 eurų. 


II. Neaišku, kokie asmenys ir kokiu būdu turi būti tikrinami, ar nėra teisti už tyčinį bankrotą

Kitas aptartinas privalomas tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindas – Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 3 punktas, kuriame numatyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą. 

Šiuo atveju kyla keletas probleminių klausimų tokių kaip: kokius dokumentus turės pateikti tiekėjai, kad įrodytų šią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime? Dalyvių ir jų turimų balsų sąrašą / kitą įmonės patvirtiną dokumentą? Kaip bus sprendžiama situacija, kai įmonėje visi dalyviai turi po lygiai balsų? Ar tokiu atveju tiekėjui netaikomas šis reikalavimas? Be to, kaip yra tuo atveju, jei dalyvis, turintis balsų daugumą, taip pat yra juridinis asmuo (nusikalstamas bankrotas juridinių asmenų atžvilgiu netaikomas)? 

Įvertinus šį atmetimo pagrindą bei kylančią problematiką, manytina, kad tam, jog būtų išvengta potencialių ginčų bei siekiant aiškaus teisinio reglamentavimo, kompetentingos institucijos turės pateikti papildomus šio straipsnio praktinio taikymo išaiškinimus. 

http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=54&Str=57081