2015.04.07

Norite dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? 5 patarimai pradedantiesiems

Viešieji pirkimai daugeliui verslo subjektų dėl savo procedūrų sudėtingumo, administracinės naštos bei itin griežto teisinio reguliavimo atrodo gąsdinantis procesas. Siekiantiems dalyvauti šiame procese neretai kyla panašaus pobūdžio klausimai: kur sužinoti, kokiuose viešuosiuose pirkimuose galiu dalyvauti? Ar mano įmonė nėra per maža tam, kad turėtų realių šansų laimėti pirkimą? Kaip, kokiu būdu yra pateikiami pasiūlymai perkančiosioms organizacijoms? Kaip galiu apginti savo teises, jei perkančiosios organizacijos priimami sprendimai yra neteisėti ar pirkimas vykdomas neskaidriai?

Tam, kad būtų išsklaidyta bent dalis abejonių, trukdančių žengti pirmuosius žingsnius, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, pateiksime keletą praktinių patarimų, pritaikytų verslo subjektams.

  • Susipažinimas su perkančiųjų organizacijų pirkimų planais

Kiekvienais metais, iki kovo 15 d., perkančiosios organizacijos turi pareigą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir savo tinklapyje paskelbti planuojamų atlikti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus. Šiuose planuose tiekėjai gali matyti kokias prekes / darbus / paslaugas yra ketinama įsigyti, kas yra perkančioji organizacija, kokia pirkimo objekto apimtis, kiekis, kada planuojama vykdyti pirkimą ir kt. informacija. Taigi, siekiant atrasti Jūsų įmonei aktualius organizuojamus viešuosius pirkimus bei jų vykdymo datą, turėtumėte apsilankyti Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP, www.cvpp.lt), kuriame yra viešinama visa su viešaisiais pirkimais susijusi viešai skelbiama informacija.

  • Informacijos apie save perkančiosioms organizacijoms pateikimas

Dažniausiai viešuosius pirkimus, kurių vertė yra pakankamai nedidelė (prekių ir paslaugų atveju – iki 58.000 EUR, darbų – iki 145.000 EUR), perkančiosios organizacijos vykdo apklausos ar neskelbiamų derybų būdu, t. y. tokio pirkimo atveju perkančioji organizacija neskelbia viešai apie vykdomą pirkimą, tačiau išsiunčia pakvietimus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą konkretiems tiekėjams. Taigi, aukščiau minėtuose pirkimų planuose atradus Jūsų įmonei aktualų vykdytiną viešąjį pirkimą bei siekiant, kad planą paskelbusi bei pirkimą vykdysianti perkančioji organizacija pateiktų kvietimą dalyvauti pirkime ir Jūsų įmonei, patartina nusiųsti perkančiajai organizacijai informaciją apie save ar kitu būdu informuoti apie Jūsų įmonę ir jos vykdomą veiklą, t. y. informuoti, kad Jūs esate tinkamas kandidatas dalyvauti organizuojamame pirkime bei įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

  • Itin detali viešojo pirkimo dokumentų analizė

Kiekvienu atveju, gavus viešojo pirkimo sąlygas, yra būtina itin atidžiai susipažinti su visais jose numatytais reikalavimais bei tokiu būdu įvertinti, ar esate pajėgus dalyvauti šiame pirkime savarankiškai (ar vis dėlto turite ieškoti partnerių, kurie sutiktų suvienyti savo patirtį / išteklius ir kartu dalyvauti pirkime) bei, ar visi sąlygose keliami reikalavimai yra pagrįsti (galbūt kai kurie reikalavimai pertekliniai ar neproporcingi pirkimo objektui). Reikėtų nepamiršti, kad tiekėjams yra suteikta teisė prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti ir (ar) patikslinti pirkimo sąlygas ir tokiu būdu išsklaidyti kilusias abejones ar neaiškumus, susijusius su sąlygose keliamais reikalavimais. Tuo tarpu, jei nustatote, kad pirkimo sąlygos yra neteisėtos (reikalavimai neproporcingi, tokiomis sąlygomis yra dirbtinai ribojama konkurencija, pažeidžiamos pirkimo objekto apibūdinimo taisyklės ir pan.), reikėtų kuo greičiau, nepraleidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto apskundimo termino, teikti perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo. Praktikoje dažnai pasitaiko situacijų, kada tiekėjai sąlygas ginčija tik gavę sprendimą dėl jų pasiūlymo atmetimo, kaip neatitinančio sąlygose keliamų reikalavimų, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju yra galima tik analizuoti, ar perkančioji organizacija teisėtai pritaikė pirkimo sąlygas, vertindama dalyvio pasiūlymą, bet ne pačių sąlygų teisėtumą. Taigi, gavus pirkimo sąlygas visų pirma reikėtų itin atidžiai įvertinti visus jose keliamus reikalavimus (ir ginčyti sąlygas, jei jos yra neteisėtos), o ne skubos tvarka pradėti rinkti prašomus dokumentus / kitus atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančius įrodymus.

  • Galimybė pasitelkti kitus ūkio subjektus

Neretai tiekėjai, įvertinę pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus (ypač kvalifikacijos reikalavimus), neteikia pasiūlymo viešajame pirkime, kadangi Jų įmonė neturi prašomos analogiškos pirkimo objektui patirties, ekspertų ar finansinių išteklių. Tokiu atveju būtina atkreipti dėmesį, kad tiekėjas, pats neatitinkantis keliamų kvalifikacijos reikalavimų, gali pasitelkti partnerius ir tokiu būdu tapti tinkamu bei pajėgiu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tiekėjas pirkime gali dalyvauti: (i) savarankiškai, (ii) jungtinės veiklos pagrindu (t. y. pasitelkiant kitą verslo subjektą ir suvienijant turimus finansus, ekspertus, patirtį ir kitus išteklius konkrečiam pirkimui), (iii) pasitelkiant subrangovus (pvz. konkrečią darbų dalį perduodant kitam ūkio subjektui, kuris atitinka su šia darbų dalimi susijusius keliamus reikalavimus), (iv) remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz. nurodant, kad viso viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu jam bus prieinami kito verslo subjekto finansiniai ištekliai). Taigi, neatitinkant kurio nors keliamo reikalavimo nereikia iš anksto nuleisti rankų ir neteikti pasiūlymo, tačiau ieškoti alternatyvių būdų ir pasitelkus partnerius kartu dalyvauti viešajame pirkime bei tokiu būdu įgyti dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose patirties.

  • Griežtų terminų laikymasis teikiant pretenzijas perkančiajai organizacijai

Siekiant apskųsti paskelbtas pirkimo sąlygas ar bet kuriuos perkančiosios organizacijos sprendimus (pvz. sprendimą, kuriuo atmestas Jūsų pasiūlymas ar kuriuo Jums yra neleidžiama susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu), tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją (tai yra privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka). Tačiau būtina atkreipti dėmesį, jog Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatyti itin griežti šių pretenzijų pateikimo terminai:

1) 15 dienų terminas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) 10 dienų terminas (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos.

Kita vertus, svarbu pastebėti, kad naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra formuojama pozicija, kad pretenzijų pateikimo skaičiavimo terminai ne visada turi būti skaičiuojami nuo įstatyme nurodyto momento, tačiau turi būti atsižvelgiama ir į tai, kada objektyviai tiekėjas sužinojo / galėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimus (pvz. atitinkamos pirkimo sąlygos neteisėtumą).

Taigi, dar kartą svarbu akcentuoti, kad siekdami efektyviai apginti savo pažeistas teises bei interesus, turėtumėte operatyviai reaguoti į pažeidimą ir kuo greičiau, nepraleidžiant nustatytų terminų, pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją, o jos netenkinimo atveju – ieškinį teismui.

Naujo tiekėjo dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose kelia abipusę naudą tiek perkančiajai organizacijai, tiek pačiam tiekėjui –  dėl didesnės tiekėjų konkurencijos perkančioji organizacija gali kuo racionaliau panaudoti pirkimui skirtas lėšas, tuo tarpu tiekėjui – tai papildomos pajamos bei dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose patirtis. Dėl šios priežasties, tiekėjų domėjimasis viešaisiais pirkimais bei dalyvavimas juose yra itin skatinamas. Verslo subjektams nereikėtų išsigąsti iš pirmo žvilgsnio sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų, tačiau faktiškai bandyti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kadangi kompetencija bei žinios ateina tik su patirtimi.

Advokatų profesinės bendrijos TAILORS teisininkė Edita Barkauskaitė 

Straipsnį galite rasti čia.