2015.04.14

TAILORS advokatai sėkmingai apgynė kliento interesus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme byloje dėl statybos rangos sutarties, sudarytos viešojo pirkimo būdu, papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo tvarkos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kasacinį skundą atsakovui savivaldybės administracijai ir trečiajam asmeniui, atstovaujamam advokatų profesinės bendrijos TAILORS, dėl atlyginimo už atliktus papildomus darbus priteisimo. Bylos šalys nesutarė, kokia apimtimi ieškovas, įvykdęs statybos rangos sutartį, sudarytą viešojo pirkimo būdu, turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už papildomai atliktus darbus ir ar atsakovas neorganizuodamas viešojo pirkimo dėl papildomų rangos darbų atlikimo pažeidė imperatyvius LR Viešojo pirkimo įstatymo reikalavimus.

Kasacinis teismas, aiškindamas rangos sutartimi sutartų darbų kainą reglamentuojančias teisės normas, pažymėjo, kad galimybė didinti darbų kainą, kai tai būtina dėl reikalingų atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių, susaistyta CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga – rangovas apie tokius paaiškėjusius kainos padidinimo pagrindus privalo laiku pranešti užsakovui. Aiškindamas šią normą kasacinis teismas konstatavo, jog, atsižvelgiant į CK 6.653 straipsnio 4 dalies (taip pat CK 6.684 straipsnio 4 dalies) normų struktūrą, jose yra akivaizdi implicitine forma išreikšta nuostata, jog pranešęs užsakovui apie būtinybę atlikti papildomų darbų ir dėl to padidinti sutarties kainą, rangovas turi sulaukti užsakovo atsakymo į jo įspėjimą, o tuomet apsispręsti, ar tęsti darbus už užsakovo sutinkamą mokėti kainą, ar atsisakyti sutarties. Reikalavimas laiku pranešti reiškia ne tik rangovo pareigą sudaryti užsakovui sąlygas per protingą terminą apsispręsti dėl sprendimo ar sutikti su kainos padidėjimu, bet ir tai, kad pranešama prieš papildomų darbų atlikimą, o ne juos pradėjus atlikti ar jau atlikus.

Kasacinis teismas akcentavo, jog atsakovo sprendimas nevykdyti papildomų pirkimų nėra Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Toks atsakovo ieškovui išreikštas atsisakymas tartis dėl papildomų darbų atlikimo yra atsakovo laisvos valios nesukurti naujų viešųjų pirkimų teisinių santykių išraiška.

Teismas pabrėžė, jog atsakovo laisvos valios neriboja rangovo nuomonė apie užsakovui gresiančius nuostolius, nepatogumus tretiesiems asmenims, galinčius kilti nesudarius siūlomos sutarties. Riziką dėl tokių galimų padarinių ir galimą atsakomybę už juos prisiima kiekvienas iš atitinkamus sprendimus priėmusių asmenų.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus kasacinio teismo išaiškinimus, teismas, šioje byloje dar kartą patvirtino, jog (i) rangos sutarties kainos keitimas yra išimtinio pobūdžio ir turi atitikti visas įstatymuose nustatytas sąlygas dėl rangovo išankstinio pranešimo ir užsakovo apsisprendimo bei (ii) perkančioji organizacija negali būti įpareigojama organizuoti viešąjį pirkimą dėl papildomų darbų atlikimo, jei jai pagrįstai nekilo toks poreikis.