2015.03.27

TAILORS advokatai sėkmingai atstovavo kliento interesams Lietuvos Aukščiausiajame Teisme byloje dėl vaistų viešojo pirkimo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal tiekėjo pateiktą kasacinį skundą dėl Valstybinės ligonių kasos (VLK) paskelbto atviro vaistų pirkimo konkurso, konstatavo, kad prie veikliosios medžiagos nurodydama firminį vaistų pavadinimą ir nenurodžiusi papildomos žymos „arba lygiavertis“, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ.

Aiškindamas VLK veiksmų neteisėtumą teismas pažymėjo, kad byloje nebuvo nustatyta, kad pirkimo objekto (vaistinio preparato veikliosios medžiagos) nebuvo įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal bendrąsias technines specifikacijas ar norimą rezultatą, todėl minėtu atveju išimtis, kada perkančioji organizacija turi galimybę nurodyti konkretų vaisto pavadinimą, netaikoma. Šią išvadą lėmė ir aplinkybė, kad kitoms 7 organizuoto pirkimo dalims VLK nurodė tik vaisto veikliąsias medžiagas, tuo tarpu ginčijamai – konkretų vaistinio preparato pavadinimą.

Kita vertus, kaip nurodė kasacinis teismas, net jei ir būtų priešingai (t. y. nebūtų įmanoma suformuoti reikalavimų prekei pagal bendrąsias savybes), VLK bet kokiu atveju nenurodė, kad priimamos lygiavertės prekės. Ši konkurso sąlyga eliminavo galimybę nagrinėti prekių lygiavertiškumą, o tai pažeidžia VPĮ įtvirtintus tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pritarė advokatų profesinės bendrijos TAILORS sėkmingai atstovautam tiekėjui ir nurodė, kad nekvestionuojama vaistų pirkimo reikšmė pacientų gydymui ir gyvenimo kokybei, taigi ir gydomų ligonių bei visuomenės suinteresuotumu šiais gėriais, tačiau tai per se nepateisina nukrypimo nuo aiškių ir imperatyvių VPĮ nuostatų.

Taigi, kasacinis teismas dar kartą akcentavo, kad imperatyviose VPĮ nuostatose yra numatyta perkančiosioms organizacijoms pareiga techninių specifikacijų nuostatomis užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei jų nediskriminavimą. Tai reiškia, kad konkretaus vaistinio pavadinimo reikalavimas viešojo pirkimo dokumentuose per se yra neteisėtas ir negalimas. Jei ne tik veiklioji medžiaga, tai bent sąvoka „arba lygiavertis“ privalo būti įtvirtinta prie konkretaus firminio pavadinimo.

Daugiau informacijos apie bylą galite rasti čia.